دانلود رایگان مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکتی به زبان انگلیسی - صفحه 11 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه CSR و کیفیت سود – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه CSR و کیفیت سود – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Are Controlling Shareholders Influencing the Relationship Between CSR and Earnings Quality? Evidence from Chinese Listed Companies ترجمه عنوان مقاله تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط کیفیت افشاء پایداری با کیفیت درآمد – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط کیفیت افشاء پایداری با کیفیت درآمد – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Are the Quantity and Quality of Sustainability Disclosures Associated with the Innate and Discretionary Earnings Quality? ترجمه عنوان مقاله ارتباط تعداد و کیفیت افشاء پایداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، پذیرش شریعت و کیفیت سود – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، پذیرش شریعت و کیفیت سود – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility, Shariah-Compliance, and Earnings Quality ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت، پذیرش شریعت و کیفیت سود فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در تقویت برابری برند – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در تقویت برابری برند – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does corporate social responsibility contribute to strengthen brand equity? An empirical study ترجمه عنوان مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در تقویت برابری برند فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، شناسایی شرکت-کارمند و تعهد سازمانی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، شناسایی شرکت-کارمند و تعهد سازمانی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility, Employee–Company Identification, and Organizational Commitment: Mediation by Employee Engagement ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت، شناسایی شرکت-کارمند و تعهد سازمانی: میانجیگری مشارکت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود مسئولیت های اجتماعی زنجیره تامین – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود مسئولیت های اجتماعی زنجیره تامین – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Improving supply chain social responsibility through supplier development ترجمه عنوان مقاله بهبود مسئولیت های اجتماعی زنجیره تامین از طریق توسعه تامین کنندگان فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی: مزیت یا ضرر؟ – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی: مزیت یا ضرر؟ – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility: a boon or bane for innovative firms? ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی: یک مزیت یا ضرر و زیان برای شرکت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و مطالبات کارمند – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و مطالبات کارمند – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and employee’s desire: a social influence perspective ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی و مطالبات کارمند: دیدگاه نفوذ اجتماعی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت های کشاورزی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت های کشاورزی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Perceptions of Agriculture and Food Corporate Social Responsibility ترجمه عنوان مقاله ادراک مسئولیت اجتماعی شرکت های کشاورزی و مواد غذایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت سرمایه داری خلاق – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت سرمایه داری خلاق – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competition and Corporate Social Responsibility under Creative Capitalism ترجمه عنوان مقاله رقابت و مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت سرمایه داری خلاق فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing whether corporate social responsibility influence corporate value ترجمه عنوان مقاله اثرگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ارزش شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های زنجیره تامین با مسئولیت اجتماعی شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های زنجیره تامین با مسئولیت اجتماعی شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Supply chain models with corporate social responsibility ترجمه عنوان مقاله مدل های زنجیره تامین با مسئولیت اجتماعی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر و ارزش نام تجاری – امرالد ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر و ارزش نام تجاری – امرالد ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring the relationship between corporate social responsibility, brand image and brand equity in Iranian banking industry ترجمه عنوان مقاله بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت، تصویر […]

دانلود رایگان مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
مسئولیت اجتماعی شرکتی: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای “اخلاق کسب و کار” است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکتی اینجا کلیک نمایید.