دانلود رایگان مقاله ISI هتلداری به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت شغلی در گردشگری و هتلداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت شغلی در گردشگری و هتلداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرگرمی در محیط کار و مشارکت شغلی در گردشگری و هتلداری: نقش سرمایه روانشناختی عنوان انگلیسی مقاله Workplace fun and work engagement in tourism and hospitality: The role of psychological capital انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودن یا نبودن میزبان در بخش اقامتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودن یا نبودن میزبان در بخش اقامتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بودن یا نبودن میزبان در بخش اقامت نظیر به نظیر عنوان انگلیسی مقاله To be or not to be a host in the peer-to-peer accommodation sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای قانون شکنی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای قانون شکنی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا کارمندان قوانین را می شکنند؟ درک رفتارهای قانون شکنی سازمانی در مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Why do employees break rules? Understanding organizational rule-breaking behaviors in hospitality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت های نیروی کار آشپزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت های نیروی کار آشپزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صلاحیت های نیروی کار آشپزی با کیفیت برای توسعه شغلی پایدار در بین متخصصان آشپزی عنوان انگلیسی مقاله Quality culinary workforce competencies for sustainable career development among culinary professionals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل کننده اشتیاق عملکردی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل کننده اشتیاق عملکردی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری از خود و دیگران: نقش تعدیل کننده اشتیاق عملکردی عنوان انگلیسی مقاله Learning from own and others: The moderating role of performance aspiration انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بودجه هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بودجه هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کانال های توزیع بر عملکرد بودجه هتل عنوان انگلیسی مقاله The impact of distribution channels on budget hotel performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نیروی نام پروفایل در اشتراک گذاری آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Power of profile name in online sharing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد در زمینه اقامت نظیر به نظیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد در زمینه اقامت نظیر به نظیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی پیشینه ها و پیامدهای اعتماد در زمینه اقامت نظیر به نظیر عنوان انگلیسی مقاله Examining the antecedents and consequences of trust in the context of peer-to-peer accommodation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای رسانه های اجتماعی هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای رسانه های اجتماعی هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معیارهای رسانه های اجتماعی هتل: معضل ROI عنوان انگلیسی مقاله Hotel social media metrics: The ROI dilemma انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری یکسان اتاق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری یکسان اتاق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا صفات فهرست میزبان airbnb بر قیمت گذاری یکسان اتاق تأثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Do airbnb host listing attributes influence room pricing homogenously? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین اثرات مکانی بر قیمت های اقامت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین اثرات مکانی بر قیمت های اقامت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخمین اثرات مکانی بر قیمت های اقامت نظیر به نظیر: به سمت یک رویکرد مدل ابتکاری لذت گرایی عنوان انگلیسی مقاله Estimating spatial effects on peer-to-peer accommodation prices: Towards an innovative hedonic model approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات مشتری در صنعت هتلداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات مشتری در صنعت هتلداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهارت های شغلی و رفتارهای خدمات مشتری در صنعت هتلداری: تأثیر واسطه ای اشتیاق شغلی عنوان انگلیسی مقاله Job crafting and customer service behaviors in the hospitality industry: Mediating effect of job passion انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه میهمانان در هتلهای سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه میهمانان در هتلهای سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا هتل ها باید سبز شوند؟ دیدگاه هایی از تجربه میهمانان در هتلهای سبز عنوان انگلیسی مقاله Why should hotels go green? Insights from guests experience in green hotels انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هتلداری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر