دانلود رایگان مقاله ISI کامپوزیت و مهندسی مواد مرکب به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی ساختاری و فرایند تولید یک تیغه توربین بادی کوچک مقیاس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی ساختاری و فرایند تولید یک تیغه توربین بادی کوچک مقیاس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی ساختاری و فرایند تولید یک تیغه توربین بادی کوچک مقیاس عنوان انگلیسی مقاله Structural design and manufacturing process of a low scale bio-inspired wind turbine blades انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های مبتنی بر سیمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های مبتنی بر سیمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کامپوزیت های مبتنی بر سیمان با مقاومت بسیار بالا طراحی شده با نانو الیاف اکسید آلومینیوم عنوان انگلیسی مقاله Ultra-high strength cement-based composites designed with aluminum oxide nano-fibers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات نانو پودرهای آهن بر رفتارهای تراکم و خصوصیات مغناطیسی SMC – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات نانو پودرهای آهن بر رفتارهای تراکم و خصوصیات مغناطیسی SMC – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات نانو پودرهای آهن بر رفتارهای تراکم و خصوصیات مغناطیسی SMC عنوان انگلیسی مقاله The effects of Fe nano-powders on compaction behaviors and magnetic properties of SMCs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استحکام استاتیک اتصال کامپوزیت RTM با فرآیند دوخت فیبر I – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استحکام استاتیک اتصال کامپوزیت RTM با فرآیند دوخت فیبر I – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استحکام استاتیک اتصال کامپوزیت RTM با فرآیند دوخت فیبر I عنوان انگلیسی مقاله Static strength of RTM composite joint with I-fiber stitching process انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امواج هدایت شده در یک ساختار winglet کامپوزیتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امواج هدایت شده در یک ساختار winglet کامپوزیتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امواج هدایت شده در یک ساختار winglet کامپوزیتی: تحقیقات تجربی و عددی عنوان انگلیسی مقاله Guided waves in a composite winglet structure: Numerical and experimental investigations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای جدید همگن سازی مجانبی برای کامپوزیت های ویسکوالاستیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای جدید همگن سازی مجانبی برای کامپوزیت های ویسکوالاستیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجرای جدید همگن سازی مجانبی برای کامپوزیت های ویسکوالاستیک با میکروساختارهای دوره ای عنوان انگلیسی مقاله A novel implementation of asymptotic homogenization for viscoelastic composites with periodic microstructures انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب فرسودگی و تکامل تدریجی سختی در ورقه های کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب فرسودگی و تکامل تدریجی سختی در ورقه های کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آسیب فرسودگی و تکامل تدریجی سختی در ورقه های کامپوزیت: یک چارچوب مبتنی بر آسیب عنوان انگلیسی مقاله Fatigue damage and stiffness evolution in composite laminates: a damage-based framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی ارزیابی عمر خستگی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از مدل آسیب مقیاس ply – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی ارزیابی عمر خستگی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از مدل آسیب مقیاس ply – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی ارزیابی عمر خستگی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از مدل آسیب مقیاس ply عنوان انگلیسی مقاله Toward composite wind turbine blade fatigue life assessment using ply scale damage model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کامپوزیت بتن سبز با خاکستر بادی قدرتمند و چسبندگی شکاف – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کامپوزیت بتن سبز با خاکستر بادی قدرتمند و چسبندگی شکاف – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب کامپوزیت بتن سبز با خاکستر بادی قدرتمند و چسبندگی شکاف عنوان انگلیسی مقاله Green concrete composite incorporating fly ash with high strength and fracture toughness انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد کامپوزیت ترموپلاستیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد کامپوزیت ترموپلاستیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت تجربی خواص خود گرمایشی مواد کامپوزیت ترموپلاستیک عنوان انگلیسی مقاله Experimental monitoring of the self-heating properties of thermoplastic composite materials انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین حد فرسودگی برای کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین حد فرسودگی برای کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه شاخص های مختلف برای تعیین حد فرسودگی برای کامپوزیت های کربن / اپوکسی بافته شده تحت روش گرمایش خودی عنوان انگلیسی مقاله A study of various indicators to determine the fatigue limit for woven carbon/epoxy composites under self heating methodology انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی ورقه کامپوزیت پلیمر تقویت شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی ورقه کامپوزیت پلیمر تقویت شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد عددی و تجربی برای بهبود آزمون شبه ایستا و فرسودگی یک ورقه کامپوزیت پلیمر تقویت شده با فیبر کربن (CFRP) یک سویه عنوان انگلیسی مقاله Numerical and experimental approach for improving quasi-static and fatigue testing of a unidirectional CFRP composite laminate انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین سریع حد فرسودگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین سریع حد فرسودگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین سریع حد فرسودگی با شبیه سازی آزمون خود گرمایش توسط مدل مشارکتی مبتنی بر رویکرد مشتق کسری عنوان انگلیسی مقاله Rapid Determination of the Fatigue Limit by the Simulation of Self-Heating Test by the Collaborative Model Based On the Fractional Derivative Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته کامپوزیت و مهندسی مواد مرکب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر