دانلود رایگان مقاله ISI تشخیص چهره به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایش اسپارس تحت نظارت قوی برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایش اسپارس تحت نظارت قوی برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نمایش اسپارس تحت نظارت قوی برای تشخیص چهره عنوان انگلیسی مقاله Robust supervised sparse representation for face recognition انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه چهره با قابلیت تغییر شکل برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه چهره با قابلیت تغییر شکل برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه چهره با قابلیت تغییر شکل برای تشخیص چهره با ژست ثابت عنوان انگلیسی مقاله Deformable face net for pose invariant face recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عمیق مشترک طبقه بند برای تشخیص چهره با وضوح پایین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عمیق مشترک طبقه بند برای تشخیص چهره با وضوح پایین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه عمیق مشترک طبقه بند با اتلاف چند سلسله مراتبی برای تشخیص چهره با وضوح پایین عنوان انگلیسی مقاله Classifier shared deep network with multi-hierarchy loss for low resolution face recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص چهره هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق در محیط اینترنت اشیا-ابر عنوان انگلیسی مقاله Deep learning-based intelligent face recognition in IoT-cloud environment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش حاشیه زاویه ای درون رده ای برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش حاشیه زاویه ای درون رده ای برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش حاشیه زاویه ای درون رده ای برای تشخیص چهره عنوان انگلیسی مقاله Inter-class angular margin loss for face recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حداقل اتلاف حاشیه ای برای تشخیص چهره عمیق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حداقل اتلاف حاشیه ای برای تشخیص چهره عمیق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حداقل اتلاف حاشیه ای برای تشخیص چهره عمیق عنوان انگلیسی مقاله Minimum margin loss for deep face recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره با وضوح پایین با استفاده از معماری شبکه عصبی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره با وضوح پایین با استفاده از معماری شبکه عصبی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص چهره با وضوح پایین با استفاده از یک معماری شبکه عصبی پیچشی عمیق دو شاخه عنوان انگلیسی مقاله Low resolution face recognition using a two-branch deep convolutional neural network architecture انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری بازنمایی های های محلی برای تشخیص چهره RGB-D – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری بازنمایی های های محلی برای تشخیص چهره RGB-D – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری بازنمایی های های محلی برای تشخیص چهره RGB-D مقیاس پذیر عنوان انگلیسی مقاله Learning local representations for scalable RGB-D face recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیلترهای مخصوص عمیق برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیلترهای مخصوص عمیق برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فیلترهای مخصوص عمیق برای تشخیص چهره: نمایش ویژگی از طریق یادگیری فیلتر چند ساختاری بدون نظارت عنوان انگلیسی مقاله Deep eigen-filters for face recognition: Feature representation via unsupervised multi-structure filter learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ویژگی نمایش برای تشخیص چهره با وضوح پایین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ویژگی نمایش برای تشخیص چهره با وضوح پایین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری ویژگی نمایش مبتنی بر پچ چند مقیاسی برای تشخیص چهره با وضوح پایین عنوان انگلیسی مقاله Multi-scale patch based representation feature learning for low-resolution face recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره عمیق با سازگاری دامنه مبتنی بر خوشه بندی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره عمیق با سازگاری دامنه مبتنی بر خوشه بندی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص چهره عمیق با سازگاری دامنه مبتنی بر خوشه بندی عنوان انگلیسی مقاله Deep face recognition with clustering based domain adaptation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تشخیص چهره نقطه به نقطه با یادگیری هم محور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تشخیص چهره نقطه به نقطه با یادگیری هم محور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تشخیص چهره نقطه به نقطه با یادگیری هم محور عنوان انگلیسی مقاله An end-to-end face recognition method with alignment learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سیستماتیک روشهای تشخیص چهره عمیق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سیستماتیک روشهای تشخیص چهره عمیق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی سیستماتیک روشهای تشخیص چهره عمیق عنوان انگلیسی مقاله Systematic evaluation of deep face recognition methods انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

دانلود رایگان مقاله ISI تشخیص چهره (Face Recognition) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تشخیص چهره (چهره نگاری): سیستم شناسایی چهره یک سیستم بیومتریک است که با استفاده از روشهای هوشمند اتوماتیک، هویت یک انسان را بر اساس ویژگیهای فیزیولوژیکی تشخیص و یا تایید می نماید.در حالت عمومی یک سیستم بیومتریک از ویژگیهای فیزیولوژی مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، چهره، اثر کف دست و یا ویژگیهای رفتاری مانند صدا و دست خط به منظور شناسایی استفاده می نماید.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده تشخیص چهره اینجا کلیک نمایید.