سال انتشار - صفحه 955 از 959 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری سیگنالینگ در تحقیق مدیریت شکاف در نظریه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری سیگنالینگ در تحقیق مدیریت شکاف در نظریه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Application of signaling theory in management research: Addressing major gaps in theory ترجمه عنوان مقاله   استفاده از تئوری سیگنالینگ در تحقیقات مدیریت: شکاف های عمده در نظریه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه منابع انسانی با تعهد و عملکرد شغلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه منابع انسانی با تعهد و عملکرد شغلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  High commitment HR practices, the employment relationship and job performance: A test of a mediation  model ترجمه عنوان مقاله  شیوه های منابع انسانی با تعهد بالا، رابطه اشتغال و عملکرد شغلی: آزمون یک مدل میانجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانستن فعالیت اجتماعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانستن فعالیت اجتماعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What makes a social practice? Being, knowing, doing and leading ترجمه عنوان مقاله  چه چیزی یک فعالیت اجتماعی می سازد؟ بودن، دانستن، انجام و منتهی شدن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹  صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای علوم اجتماعی برای محقق سازمان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای علوم اجتماعی برای محقق سازمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performativity of social sciences as seen by an organization scholar ترجمه عنوان مقاله  اجراگری علوم اجتماعی به عنوان محقق سازمان دیده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و علوم اجتماعی گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بافت سازمانی در پرورش رفتار کارمند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بافت سازمانی در پرورش رفتار کارمند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of organizational context in fostering employee proactive behavior: The interplay between HR system  configurations and relational climates ترجمه عنوان مقاله  نقش بافت سازمانی در پرورش رفتار فعال کارمند: فعل و انفعال بین تنظیمات سیستم HR و جو رابطه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش اعتبار خارجی پیاده سازی نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش اعتبار خارجی پیاده سازی نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Frontline employees’ participation in service innovation implementation: The role of perceived external  reputation ترجمه عنوان مقاله  مشارکت کارکنان اصلی در پیاده سازی نوآوری خدمات: نقش اعتبار خارجی درک شده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Linking social and economic responsibilities with financial performance: The role of innovation ترجمه عنوان مقاله  ایجاد ارتباط بین مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی: نقش نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جابجایی آشفته صنعتی ابتکار تصفیه خانه زیستی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جابجایی آشفته صنعتی ابتکار تصفیه خانه زیستی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Understanding network emergence after turbulent industrial relocation: A Swedish biorefinery initiative ترجمه عنوان مقاله  درک ظهور شبکه پس از جابجایی آشفته صنعتی: یک ابتکار تصفیه خانه زیستی سوئدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب بندی ارتباط تحقیق برای عمل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب بندی ارتباط تحقیق برای عمل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reframing the relevance of research to practice ترجمه عنوان مقاله  چارچوب بندی مجدد ارتباط تحقیق برای عمل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت اروپایی – European Management […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A scientific realism perspective on scientific progress in marketing: An analysis of theory testing in  marketing’s major journals ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی: تجزیه و تحلیل آزمایش نظریه در مجلات اصلی بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه فرایندی موفقیت مشارکت اجتماعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه فرایندی موفقیت مشارکت اجتماعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cross-sector social partnership success: A process perspective on the role of relational factors ترجمه عنوان مقاله  موفقیت مشارکت اجتماعی میان بخشی: دیدگاه فرایندی بر نقش عوامل رابطه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری سهامدار متناسب با شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری سهامدار متناسب با شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Is stakeholder orientation relevant for European firms? ترجمه عنوان مقاله  آیا جهت گیری سهامداران متناسب با شرکت های اروپایی است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل سازی مسیر PLS برای حسابداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل سازی مسیر PLS برای حسابداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Accounting for sampling weights in PLS path modeling: Simulations and empirical examples ترجمه عنوان مقاله  حسابداری برای سنگینی نمونه برداری در مدل سازی مسیر PLS: شبیه سازی و نمونه تجربی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]