دانلود رایگان مقاله ISI فارماکولوژی یا داروشناسی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی عنوان انگلیسی مقاله Combining Allosteric and Orthosteric Drugs to Overcome Drug Resistance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های تقویت کننده گیرنده های کانابینوئید CB2 از داروهای ضد افسردگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های تقویت کننده گیرنده های کانابینوئید CB2 از داروهای ضد افسردگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیت های تقویت کننده گیرنده های کانابینوئید CB2 از داروهای ضد افسردگی مرسوم در آزمایش های رفتاری در موش ها عنوان انگلیسی مقاله Ligands of the CB2 cannabinoid receptors augment activity of the conventional antidepressant drugs in the behavioural tests in mice انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی: گذشته، حال و آینده عنوان انگلیسی مقاله Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم دارورسانی حساس به pH مبتنی بر نانوذرات سیلیس مزوپور برای درمان سرطان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم دارورسانی حساس به pH مبتنی بر نانوذرات سیلیس مزوپور برای درمان سرطان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم دارورسانی حساس به pH مبتنی بر نانوذرات سیلیس مزوپور اصلاح شده با HBP هدفمند اسید فولیک برای درمان سرطان عنوان انگلیسی مقاله A pH-sensitive drug delivery system based on folic acid-targeted HBP-modified mesoporous silica nanoparticles for cancer therapy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارورسانی دوتایی در نانوذرات لیپید جامد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارورسانی دوتایی در نانوذرات لیپید جامد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دارورسانی دوتایی در نانوذرات لیپید جامد برای درمان بیماری قارچی کاندیدا آلبیکانس عنوان انگلیسی مقاله Dual-drugs delivery in solid lipid nanoparticles for the treatment of Candida albicans mycosis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Remdesivir برای کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی ۲ علت COVID-19: ارزیابی شواهد عنوان انگلیسی مقاله Remdesivir for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 causing COVID-19: An evaluation of the evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بینشی جدید در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین در مقابل کرونا ویروس: برای COVID-19 چه انتظاری دارید؟ عنوان انگلیسی مقاله New insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهترین روش برای آموزش داروشناسی به دانشجویان کارشناسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهترین روش برای آموزش داروشناسی به دانشجویان کارشناسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهترین روش برای آموزش داروشناسی به دانشجویان کارشناسی پرستاری: یک بررسی سیستماتیک ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Best practices for teaching pharmacology to undergraduate nursing students: A systematic review of the literature انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های مقیاس نانو برای تحویل داروهای محلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های مقیاس نانو برای تحویل داروهای محلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های مقیاس نانو برای تحویل داروهای محلی عنوان انگلیسی مقاله Nanoscale systems for local drug delivery انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت دارویی در انگل های تک یاخته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت دارویی در انگل های تک یاخته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقاومت دارویی در انگل های تک یاخته: یک تقلای بی وقفه برای بقا عنوان انگلیسی مقاله Drug Resistance in Protozoan Parasites: An Incessant Wrestle for Survival انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی به عنوان یک اختلال نورواندوکراین – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی به عنوان یک اختلال نورواندوکراین – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افسردگی به عنوان یک اختلال نورواندوکراین: رویکردهای سایکو فارماکولوژی عصبی نوظهور فراتر از مونوآمین ها عنوان انگلیسی مقاله Depression as a Neuroendocrine Disorder: Emerging Neuropsychopharmacological Approaches beyond Monoamines انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهیه لیپوزومهای دارای گردش طولانی و ارزیابی اثر ضد توموری در شرایط آزمایشگاهی – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهیه لیپوزومهای دارای گردش طولانی و ارزیابی اثر ضد توموری در شرایط آزمایشگاهی – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تهیه لیپوزومهای دارای گردش طولانی حاوی بار گالانجین و ارزیابی اثر ضد توموری در شرایط آزمایشگاهی و فارماکوکینتیک در داخل بدن عنوان انگلیسی مقاله Preparation of Prolonged-Circulating Galangin-Loaded Liposomes and Evaluation of Antitumor Efficacy In Vitro and Pharmacokinetics In Vivo انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب همگرایی برای مقاومت دارویی در برابر سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب همگرایی برای مقاومت دارویی در برابر سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب مبتنی بر همگرایی برای مقاومت دارویی در برابر سرطان عنوان انگلیسی مقاله A Convergence-Based Framework for Cancer Drug Resistance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته فارماکولوژی یا داروشناسی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر