مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی تشنج پتیت مال – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A brief history of typical absence seizures — Petit mal revisited ترجمه عنوان مقاله تاریخچه مختصر تشنج غائب معمولی – بازبینی تشنج پتیت مال فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پویایی غیرخطی الکتروانسفالوگرافی خواب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nonlinear dynamical analysis of sleep electroencephalography using fractal and entropy approaches ترجمه عنوان مقاله تحلیل پویایی غیرخطی الکتروانسفالوگرافی خواب با استفاده از روشهای فراکتال و آنتروپی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشخص کردن سیگنال های الکتروانسفالوگرافی در فیلم ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Characterization of electroencephalography signals for estimating saliency features in videos ترجمه عنوان مقاله مشخص کردن سیگنال های الکتروانسفالوگرافی برای تخمین ویژگی های برجسته در فیلم ها […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آرام بخش در الکتروانسفالوگرافی پس از ایست قلب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of sedation on quantitative electroencephalography after cardiac arrest ترجمه عنوان مقاله اثر آرام بخش در الکتروانسفالوگرافی کمی پس از ایست قلب فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صرع خوش خیم rolandic و پراکسیسم عمومی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Benign rolandic epilepsy and generalized paroxysms: A study of 13 patients. ترجمه عنوان مقاله صرع خوش خیم rolandic و پراکسیسم عمومی: مطالعه 13 بیمار. فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران ارشد مالی و مدیریت درآمد فروش اولیه سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financial Expert CEOs and Earnings Management Around Initial Public Offerings ترجمه عنوان مقاله مدیران ارشد مالی و مدیریت درآمد پیرامون فروش اولیه سهام فرمت مقاله انگلیسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت درآمد واقعی و تعهدی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examination of real and accrual earnings management: A cross-country analysis of legal origin under IFRS ترجمه عنوان مقاله بررسی مدیریت درآمد واقعی و تعهدی: یک تجزیه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات سیاسی سرمایه گذاری و مدیریت درآمد IPO – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله VC political connections and IPO earnings management ترجمه عنوان مقاله ارتباطات سیاسی سرمایه گذاری مخاطره آمیز و مدیریت درآمد IPO (فروش اولیهٔ سهام) فرمت مقاله انگلیسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا معیار غلبه مدیریت درآمد را تشخیص می دهد؟ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does benchmark-beating detect earnings management? Evidence from accounting irregularities ترجمه عنوان مقاله آیا معیار غلبه مدیریت درآمد را تشخیص می دهد؟ شواهد ناشی از بی نظمی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير ابقای مديريت بر تعصب تحليلگران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of managerial entrenchment on analyst bias ترجمه عنوان مقاله تاثير ابقای مديريت بر تعصب تحليلگران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

Read More