دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 44 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری رابطه بین قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری رابطه بین قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Revisiting the relationship between marketing capabilities and firm performance: The moderating role of  market orientation, marketing strategy and organisational power ترجمه عنوان مقاله  بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت: نقش مدرن جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت  سازمانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت منابع فکری در فرآیند سیاست سازمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت منابع فکری در فرآیند سیاست سازمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The origins of policy ideas: The importance of think tanks in the enterprise policy process in the UK ترجمه عنوان مقاله  ریشه های ایده های سیاست: اهمیت منابع فکری در فرآیند سیاست سازمانی در انگلستان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی و موفقیت پیوندی استراتژیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینی و موفقیت پیوندی استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Entrepreneurial orientation and strategic alliance success: The contingency role of relational factors ترجمه عنوان مقاله  جهت گیری کارآفرینی و موفقیت پیوندی استراتژیک: نقش احتمالی عوامل ارتباطی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز پویایی رقابت در استراتژی محصول شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز پویایی رقابت در استراتژی محصول شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does rivals’ innovation matter? A competitive dynamics perspective on firms’ product strategy ترجمه عنوان مقاله  آیا نوآوری رقبا اهمیت دارد؟ چشم انداز پویایی رقابت در استراتژی محصول شرکت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quantifiying blind spots and weak signals in executive judgment: A structured integration of expert judgment  into the scenario development process ترجمه عنوان مقاله تعیین کمیت نقاط کور و سیگنال های ضعیف در قضاوت اجرایی: ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری مطالعات چین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری مطالعات چین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Decision making and paradox: Why study China? ترجمه عنوان مقاله  تصمیم گیری و تناقض: چرا مطالعات چین؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی سرمایه گذاری مجتمع تعامل با صاحب سهام

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی سرمایه گذاری مجتمع تعامل با صاحب سهام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enterprise strategy concept, measurement, and validation: Integrating stakeholder engagement into the firm’s  strategic architecture ترجمه عنوان مقاله   مفهوم استراتژی سرمایه گذاری، اندازه گیری، و اعتبار: مجتمع تعامل با صاحبان سهام در معماری استراتژیک شرکت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحلیلی مدل سازی مسیر حداقل مربع

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحلیلی مدل سازی مسیر حداقل مربع

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Choosing PLS path modeling as analytical method in European management research: A realist perspective ترجمه عنوان مقاله  انتخاب مدل سازی مسیر حداقل مربعات جزئی به عنوان روش تحلیلی در تحقیقات مدیریت اروپایی: یک دیدگاه واقع گرا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر