دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت بحران به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری تورم به عنوان یک ضد ضربه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری تورم به عنوان یک ضد ضربه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هدف گذاری تورم به عنوان یک ضد ضربه عنوان انگلیسی مقاله Inflation targeting as a shock absorber انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از مجموعه داده شدیدا نامتوازن عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy prediction for small- and medium-sized companies using severely imbalanced datasets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی وضعیت فعلی مدلسازی سیل برای مدیریت ریسک سیل شهری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی وضعیت فعلی مدلسازی سیل برای مدیریت ریسک سیل شهری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی وضعیت فعلی مدلسازی سیل برای مدیریت ریسک سیل شهری در کشورهای در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله A review of the current status of flood modelling for urban flood risk management in the developing countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی اجتماعی و اقتصادی از طریق شاخص چند معیاری عنوان انگلیسی مقاله Mapping The Flood Risk to Socioeconomic Recovery Capacity through a Multicriteria Index انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش رابطه میان مدیریت ریسک سیل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش رابطه میان مدیریت ریسک سیل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاوش رابطه بین مدیریت ریسک سیل و برگشت سیل عنوان انگلیسی مقاله Exploring the relation between flood risk management and flood resilience انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری از بحران حوادث در یک زمینه بین المللی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری از بحران حوادث در یک زمینه بین المللی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصاحب بدون درد؟ یادگیری از بحران حوادث در یک زمینه بین المللی عنوان انگلیسی مقاله No pain, yet gain?: Learning from vicarious crises in an international context انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت فرایند و روشی مبتنی بر شبیه‌سازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت فرایند و روشی مبتنی بر شبیه‌سازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Met4ITIL: مدیریت فرایند و روشی مبتنی بر شبیه‌سازی برای اجرای ITIL عنوان انگلیسی مقاله Met4ITIL: A process management and simulation-based method for implementing ITIL انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحران مالی به عنوان یک علامت خطر: حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک در اقتصاد نوظهور عنوان انگلیسی مقاله The financial crisis as a wake-up call: corporate governance and bank performance in an emerging economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اهرم هنگام بحران مالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اهرم هنگام بحران مالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر اهرم هنگام بحران مالی: شواهدی از ترکیه عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting leverage during a financial crisis: Evidence from Turkey انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات بحرانی در بستر داخلی یک سازمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات بحرانی در بستر داخلی یک سازمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباطات بحرانی در بستر داخلی یک سازمان: بررسی اثرات تعدیل شده و میانجی روابط کارمندان و سازمان بر نتایج بحران عنوان انگلیسی مقاله Exploring crisis communication in the internal context of an organization: Examining moderated and mediated effects of employee-organization relationships on crisis outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت اطمینان سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل عنوان انگلیسی مقاله Multi-hazard system reliability of flood control levees انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط در بحران های سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط در بحران های سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اولویت بندی روابط: مدل سرمایه گذاری و استراتژی های حفظ روابط در بحران های سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Prioritizing relationships: The investment model and relationship maintenance strategies in organizational crises انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن موضوع یا ریسک برای شکست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن موضوع یا ریسک برای شکست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در نظر گرفتن موضوع یا ریسک برای شکست عنوان انگلیسی مقاله Mind the tail, or risk to fail انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت بحران به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر