دانلود رایگان مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکتی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای مدیریت منابع انسانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای مدیریت منابع انسانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجرای شرکت از طرح های بحث برانگیز اجتماعی CSR : پیامدهای مدیریت منابع انسانی عنوان انگلیسی مقاله Corporate implementation of socially controversial CSR initiatives: Implications for human resource management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و هموارسازی درآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی و هموارسازی درآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی و هموارسازی درآمد: دیدگاه های زنجیره تامین عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and income smoothing: Supply chain perspectives انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت بین الملل و حقوق بشر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت بین الملل و حقوق بشر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجارت بین الملل و حقوق بشر: یک برنامه تحقیقاتی عنوان انگلیسی مقاله International business and human rights: A research agenda انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله بررسی کوتاه (Mini Review) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر جهت گیری مسئولیت اجتماعی شرکتی دانشجویان در آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر جهت گیری مسئولیت اجتماعی شرکتی دانشجویان در آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر جهت گیری مسئولیت اجتماعی شرکتی دانشجویان در آموزش عالی عنوان انگلیسی مقاله Factors influencing students’ corporate social responsibility orientation in higher education انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند عنوان انگلیسی مقاله A survey on bankers’ perception of corporate social responsibility in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد: شواهدی از چین عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and earnings quality: Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیر عاملان متاهل و مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیر عاملان متاهل و مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیر عاملان متاهل و مسئولیت اجتماعی شرکتی عنوان انگلیسی مقاله Married CEOs and corporate social responsibility انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی در بازار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی در بازار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انگیزه استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی در یک بازار عمودی مرتبط عنوان انگلیسی مقاله The strategic incentive of corporate social responsibility in a vertically related market انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نگرش های برند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نگرش های برند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اخلاق تجارت، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نگرش های برند: یک مطالعه اکتشافی عنوان انگلیسی مقاله Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر حمایت از برند مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر حمایت از برند مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر حمایت از برند مصرف کننده: نقش احساسات اخلاقی، نگرش ها، و تفاوت های فردی عنوان انگلیسی مقاله The impact of corporate social responsibility on consumer brand advocacy: The role of moral emotions, attitudes, and individual differences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخلاقی بودن یا نبودن برندهای لوکس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخلاقی بودن یا نبودن برندهای لوکس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا برندهای لوکس می توانند اخلاقی باشند؟ کاهش احتمال تحریف برندهای لوکس عنوان انگلیسی مقاله Can luxury brands be ethical? Reducing the sophistication liability of luxury brands انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت مدیر عامل اجرایی و مسئولیت اجتماعی شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت مدیر عامل اجرایی و مسئولیت اجتماعی شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت مدیر عامل اجرایی و مسئولیت اجتماعی شرکت عنوان انگلیسی مقاله CEO power and corporate social responsibility انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمان در مقابل پول: نقش تلاش درک شده در ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Time versus money: The role of perceived effort in consumers’ evaluation of corporate giving انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
مسئولیت اجتماعی شرکتی: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای “اخلاق کسب و کار” است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکتی اینجا کلیک نمایید.