دانلود رایگان مقاله ISI پرستاری به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی پرستاری و تحکیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی پرستاری و تحکیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه درسی پرستاری و تحکیم: یک بررسی ادبی یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Nursing curriculum and bullying: An integrative literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش هوش هیجانی برای دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش هوش هیجانی برای دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همکاری بین دو دانشکده پرستاری: آموزش هوش هیجانی برای دانشجویان پرستاری عنوان انگلیسی مقاله Collaboration Between Two Schools of Nursing: Emotional Intelligence Education for Prelicensure Students انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سبک رهبری و الگوهای نتیجه برای نیروی کار پرستاری و محیط کار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سبک رهبری و الگوهای نتیجه برای نیروی کار پرستاری و محیط کار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سبک رهبری و الگوهای نتیجه برای نیروی کار پرستاری و محیط کار: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مربی گری بر افزایش اعتماد به نفس و شایستگی در پرستاران تازه کار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مربی گری بر افزایش اعتماد به نفس و شایستگی در پرستاران تازه کار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا مربی گری باعث افزایش اعتماد به نفس و شایستگی در پرستاران تازه کار می شود: یک بررسی ادبیات سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Does Preceptorship improve confidence and competence in Newly Qualified Nurses: A systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی برای پرستاران و دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی برای پرستاران و دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی برای پرستاران و دانشجویان پرستاری: یک بررسی ادبیات یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله The effectiveness of mindfulness meditation for nurses and nursing students: An integrated literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت در آموزش پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت در آموزش پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خشونت در آموزش پرستاری: یک مداخله عنوان انگلیسی مقاله Incivility in nursing education: An intervention انتشار ممقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین تفکر انتقادی و هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین تفکر انتقادی و هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین تفکر انتقادی و هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه طولی عنوان انگلیسی مقاله The relationship between critical thinking and emotional intelligence in nursing students: A longitudinal study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی در دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی در دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچگی در دانشجویان پرستاری: یک تحلیل مفهومی عنوان انگلیسی مقاله Integrity in nursing students: A concept analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقای هوش هیجانی و انعطاف پذیری در دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقای هوش هیجانی و انعطاف پذیری در دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتقای هوش هیجانی و انعطاف پذیری در دانشجویان کارآموز پرستاری: یک بررسی جامع عنوان انگلیسی مقاله Promoting emotional intelligence and resilience in undergraduate nursing students: An integrative review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار عوارض جانبی و عوامل ریسک محلی همراه با آنژیوکت در نوزادان – scielo 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار عوارض جانبی و عوامل ریسک محلی همراه با آنژیوکت در نوزادان – scielo 2016

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتشار عوارض جانبی و عوامل ریسک محلی همراه با آنژیوکت یا کاتتر عروق محیطی در نوزادان عنوان انگلیسی مقاله Incidencia de complicaciones locales y factores de riesgo asociados con el catéter intravenoso periférico en neonatos انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت عوامل در کار گروهی پرستاری در بیمارستان – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت عوامل در کار گروهی پرستاری در بیمارستان – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت عوامل در کار گروهی پرستاری در یک بیمارستان مراقبت های حاد عنوان انگلیسی مقاله Factors contributing to nursing team work in an acute care tertiary hospital انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا برای آموزش پرستاران در مورد فشار خون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا برای آموزش پرستاران در مورد فشار خون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا به عنوان یک چارچوب برای آموزش پرستاران در مورد فشار خون در اوگاندا عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership as a framework for nurse education about hypertension in Uganda انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش آموزش کارکنان در نگهداری فیزیکی در خدمات سلامت روان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش آموزش کارکنان در نگهداری فیزیکی در خدمات سلامت روان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Staff Training Reduces the Use of Physical Restraint in Mental Health Service, Evidence-based Reflection for China ترجمه عنوان مقاله […]

مقالات انگلیسی رایگان پرستاری – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته پرستاری (به انگلیسی Nursing) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های پرستاری با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره پرستاری از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده پرستاری (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه پرستاری به ترتیب سال انتشار: