سال انتشار - صفحه 920 از 931 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کد شراکتی موثر در عمل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کد شراکتی موثر در عمل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A note on effective code-share management in practice ترجمه عنوان مقاله  نکته ای بر مدیریت کد شراکتی موثر در عمل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم فنون هوایی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه نویز هواپیما با نویز جاده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه نویز هواپیما با نویز جاده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The cost of aircraft noise e Does it differ from road noise? A meta-analysis ترجمه عنوان مقاله  هزینه نویز هواپیما – آیا با نویز جاده متفاوت است؟ متا آنالیز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI   مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استاندارد کیفیت فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استاندارد کیفیت فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Assessing performance variability of ground handlers to comply with airport quality standards ترجمه عنوان مقاله  بررسی تنوع عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استانداردهای کیفیت فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI   مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Commercialisation and airport performance: The case of Ireland’s DAA ترجمه عنوان مقاله  تجاری سازی و فرودگاه عملکرد: مورد اعتبار فرودگاه دوبلین ایرلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه اقتصادی حق بیمه خطوط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه اقتصادی حق بیمه خطوط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Willingness to pay for airlines’ premium economy class: The perspective of passengers ترجمه عنوان مقاله   تمایل به پرداخت برای طبقه اقتصادی حق بیمه خطوط هوایی : چشم انداز مسافران فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید مسافر نسبت به حامل کم هزینه در آسیا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید مسافر نسبت به حامل کم هزینه در آسیا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Evaluation of passengers’ buying behaviors toward low cost carriers in Southeast Asia ترجمه عنوان مقاله  بررسی رفتار خرید مسافران نسبت به حامل های کم هزینه در جنوب شرقی آسیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاضای حمل و نقل هوایی با هولت وینترز باگینگ

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاضای حمل و نقل هوایی با هولت وینترز باگینگ

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Air transportation demand forecast through Bagging Holt Winters methods ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی تقاضای حمل و نقل هوایی از طریق روش های هولت وینترز باگینگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت سازمانی در صنعت هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت سازمانی در صنعت هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Perceived organizational support as the mediator of the relationships between high-performance work    practices and counter-productive work behavior: Evidence from airline industry ترجمه عنوان مقاله   حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان میانجی روابط بین شیوه های کار با عملکرد بالا و رفتار کار ضد تولیدی: شواهدی از  صنعت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از داروی خلبان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از داروی خلبان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A longitudinal study on the alteration of consumer perceptions and the use of pilot medication ترجمه عنوان مقاله  مطالعه طولی در آلتراسیون درک مصرف کننده و استفاده از داروی خلبان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع فضایی فرودگاه روش تابع هزینه فضایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع فضایی فرودگاه روش تابع هزینه فضایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Spatial distribution characteristic of Chinese airports: A spatial cost function approach ترجمه عنوان مقاله  مشخصه توزیع فضایی فرودگاه های چینی: یک روش تابع هزینه فضایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز توزیع مسافر برای زمان سوار شدن به هواپیما با توزیع گاوسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز توزیع مسافر برای زمان سوار شدن به هواپیما با توزیع گاوسی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A passenger distribution analysis model for the perceived time of airplane boarding/deboarding, utilizing an  ex-Gaussian distribution ترجمه عنوان مقاله   مدل تجزیه و تحلیل توزیع مسافر برای زمان درک شده سوار شدن به هواپیما / سوار نشدن هواپیما، با استفاده از یک  توزیع گاوسی سابق فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری چند دوره ای در خطوط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری چند دوره ای در خطوط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Multi-period efficiency and productivity changes in US domestic airlines ترجمه عنوان مقاله   تغییرات کارایی و بهره وری چند دوره ای در خطوط هوایی داخلی ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   An examination of the consequences of corporate social responsibility in the airline industry: Work  engagement, career satisfaction, and voice behavior ترجمه عنوان مقاله  بررسی عواقب ناشی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها در صنعت هواپیمایی: تعامل کار، رضایت شغلی و رفتار صدا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]