دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 5 از 20 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی و نوآوری بنیادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی و نوآوری بنیادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی و نوآوری بنیادی: یک رویکرد دوگانه با اکتشاف به عنوان یک واسطه عنوان انگلیسی مقاله HRM and radical innovation: A dual approach with exploration as a mediator انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد پایدار برای افراد با شغل ازاد در صنعت خرده فروشی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد پایدار برای افراد با شغل ازاد در صنعت خرده فروشی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد پایدار برای افراد با شغل ازاد در صنعت خرده فروشی براساس ارزش ویژه مشتری، رضایت مشتری و وفاداری عنوان انگلیسی مقاله Sustainable growth for the self-employed in the retail industry based on customer equity, customer satisfaction, and loyalty انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده ها درباره سرمایه اجتماعی و یکپارچه سازی دانش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده ها درباره سرمایه اجتماعی و یکپارچه سازی دانش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مجموعه داده ها درباره سرمایه اجتماعی و یکپارچه سازی دانش در مدیریت پروژه عنوان انگلیسی مقاله Dataset on social capital and knowledge integration in project management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشویق کارکنان به وسیله خودافشایی در برخورد خدماتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشویق کارکنان به وسیله خودافشایی در برخورد خدماتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشویق کارکنان به وسیله خودافشایی در برخورد خدماتی و تأثیر آن بر رضایت مشتری عنوان انگلیسی مقاله Employee encouragement of self-disclosure in the service encounter and its impact on customer satisfaction انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاء دانش و پویایی یادگیری سازمانی درباره عدم موفقیت نوآوری های دولت الکترونیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاء دانش و پویایی یادگیری سازمانی درباره عدم موفقیت نوآوری های دولت الکترونیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خلاء دانش: پویایی یادگیری سازمانی درباره اینکه چگونه نوآوری های دولت الکترونیک شکست میخورند؟ عنوان انگلیسی مقاله Knowledge vacuum: An organizational learning dynamic of how e-government innovations fail انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی: شواهد بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Workforce environment and audit fees: International evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای رفتار شهروندی سازمانی به سمت محیط و عملکرد محیطی در یک محوطه دانشگاه عنوان انگلیسی مقاله Green Human Resource Management for Organisational Citizenship Behaviour Towards the Environment and Environmental Performance on a University Campus انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب داوطلب در یک رویداد ورزشی مهم: یک رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله Volunteer selection at a major sport event: A strategic Human Resource Management approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور سیستماتیک مقالات درمورد مدیریت منابع انسانی پایدار عنوان انگلیسی مقاله Systematic Literature Review on Sustainable Human Resource Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری زیست محیطی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری زیست محیطی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز همکاری و زیست محیطی: یک توانایی – انگیزه – فرصت و دیدگاه احتمالی عنوان انگلیسی مقاله Green human resource management and environmental cooperation: An ability-motivation-opportunity and contingency perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرریزشدگی رضایت در محیط کار فناوری اطلاعات بر رضایت شغلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرریزشدگی رضایت در محیط کار فناوری اطلاعات بر رضایت شغلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرریزشدگی رضایت در محیط کار فناوری اطلاعات بر رضایت شغلی: نقش تناسب شغلی و تناسب حرفه ای عنوان انگلیسی مقاله Spillover of workplace IT satisfaction onto job satisfaction: The roles of job fit and professional fit انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استعداد و عملکرد منابع انسانی در مالکیت بین فرهنگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استعداد و عملکرد منابع انسانی در مالکیت بین فرهنگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت استعداد و عملکرد منابع انسانی در ادغام و مالکیت بین فرهنگی: نقش و تأثیر هویت دو فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله Talent management and the HR function in cross-cultural mergers and acquisitions: The role and impact of bi-cultural identity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان عنوان انگلیسی مقاله Impacts of transformational leadership on turnover intention of child welfare workers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI