دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 6 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای رفتار شهروندی سازمانی به سمت محیط و عملکرد محیطی در یک محوطه دانشگاه عنوان انگلیسی مقاله Green Human Resource Management for Organisational Citizenship Behaviour Towards the Environment and Environmental Performance on a University Campus انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب داوطلب در یک رویداد ورزشی مهم: یک رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله Volunteer selection at a major sport event: A strategic Human Resource Management approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور سیستماتیک مقالات درمورد مدیریت منابع انسانی پایدار عنوان انگلیسی مقاله Systematic Literature Review on Sustainable Human Resource Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری زیست محیطی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری زیست محیطی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی سبز همکاری و زیست محیطی: یک توانایی – انگیزه – فرصت و دیدگاه احتمالی عنوان انگلیسی مقاله Green human resource management and environmental cooperation: An ability-motivation-opportunity and contingency perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرریزشدگی رضایت در محیط کار فناوری اطلاعات بر رضایت شغلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرریزشدگی رضایت در محیط کار فناوری اطلاعات بر رضایت شغلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرریزشدگی رضایت در محیط کار فناوری اطلاعات بر رضایت شغلی: نقش تناسب شغلی و تناسب حرفه ای عنوان انگلیسی مقاله Spillover of workplace IT satisfaction onto job satisfaction: The roles of job fit and professional fit انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استعداد و عملکرد منابع انسانی در مالکیت بین فرهنگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استعداد و عملکرد منابع انسانی در مالکیت بین فرهنگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت استعداد و عملکرد منابع انسانی در ادغام و مالکیت بین فرهنگی: نقش و تأثیر هویت دو فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله Talent management and the HR function in cross-cultural mergers and acquisitions: The role and impact of bi-cultural identity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان عنوان انگلیسی مقاله Impacts of transformational leadership on turnover intention of child welfare workers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین سبک رهبری مدیران پرستار و درک بیماران از کیفیت مراقبت ارائه شده توسط پرستاران – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین سبک رهبری مدیران پرستار و درک بیماران از کیفیت مراقبت ارائه شده توسط پرستاران – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین سبک رهبری مدیران پرستار و درک بیماران از کیفیت مراقبت ارائه شده توسط پرستاران: بررسی مقطعی عنوان انگلیسی مقاله The relationship between nurse managers’ leadership style and patients’ perception of the quality of the care provided by nurses: Cross sectional survey انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین منابع عمل کننده مشتری، هم آفرینی ارزش آنلاین و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین منابع عمل کننده مشتری، هم آفرینی ارزش آنلاین و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین منابع عمل کننده مشتری، هم آفرینی ارزش آنلاین و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در بازاریابی مدیریت زباله های جامد عنوان انگلیسی مقاله The relationship among customer operant resources, online value co-creation and electronic-word-of-mouth in solid waste management marketing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار: چشم اندازی از تبادل اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Justice perceptions, perceived insider status, and gossip at work: A social exchange perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای منابع انسانی: یک مطالعه اکتشافی در مورد کیفیت در قطر عنوان انگلیسی مقاله Human resources disclosure: an exploratory study of the quality in Qatar انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قلمروداری، عملکرد کاری و کج رفتاری در محل کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قلمروداری، عملکرد کاری و کج رفتاری در محل کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قلمروداری، عملکرد کاری و کج رفتاری در محل کار: شواهد تجربی درباره نقش پنهان سازی دانش عنوان انگلیسی مقاله Territoriality, task performance, and workplace deviance: Empirical evidence on role of knowledge hiding انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ ملی و ریسک پذیری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ ملی و ریسک پذیری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرهنگ ملی و ریسک پذیری: شواهدی از صنعت بیمه عنوان انگلیسی مقاله National culture and risk-taking: Evidence from the insurance industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI