دانلود رایگان مقاله ISI برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توجه به شکاف تحقیق و عمل در مدیریت – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توجه به شکاف تحقیق و عمل در مدیریت – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به شکاف بین تحقیق و عمل در مدیریت عملیات توجه کنید عنوان انگلیسی مقاله Mind the gap between research and practice in operations management نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک تطبیقی اصلاح شده برای مسئله مسیریابی موجودی چند دوره ای چند محصولی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک تطبیقی اصلاح شده برای مسئله مسیریابی موجودی چند دوره ای چند محصولی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم ژنتیک تطبیقی اصلاح شده برای مسئله مسیریابی موجودی چند دوره ای چند محصولی عنوان انگلیسی مقاله A modified adaptive genetic algorithm for multi-product multi-period inventory routing problem انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش داده کاوی جدید برای سری زمانی در تحلیل دیداری اقتصاد منطقه ای – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش داده کاوی جدید برای سری زمانی در تحلیل دیداری اقتصاد منطقه ای – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش داده کاوی جدید برای سری زمانی در تحلیل دیداری اقتصاد منطقه ای عنوان انگلیسی مقاله A new data mining method for time series in visual analysis of regional economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مبنی بر ابر و لبه برای اینترنت اشیای صنعتی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مبنی بر ابر و لبه برای اینترنت اشیای صنعتی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) مبنی بر ابر و لبه برای اینترنت اشیای صنعتی و کارخانه هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Cloud- and Edge-based ERP systems for Industrial Internet of Things and Smart Factory انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و توسعه سیستم کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند در عصر انقلاب صنعتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و توسعه سیستم کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند در عصر انقلاب صنعتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی و توسعه سیستم های کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند در عصر انقلاب صنعتی چهارم: یک روش شناسی و مورد مطالعه عنوان انگلیسی مقاله Designing and developing smart production planning and control systems in the industry 4.0 era: a methodology and case study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب مشاور – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب مشاور – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب مشاور در پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی عنوان انگلیسی مقاله A hybrid multi criteria decision making approach for consultant selection problem in ERP project انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر عنوان انگلیسی مقاله Exploring supply chain network resilience in the presence of the ripple effect انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاشیه های مرتبط با کاهش ایمنی برای سیستمهایی با لینک های ضعیف – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاشیه های مرتبط با کاهش ایمنی برای سیستمهایی با لینک های ضعیف – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حاشیه های مرتبط با کاهش ایمنی تضمین شده برای سیستمهایی با لینک های ضعیف متعدد و پیوندهای قوی عنوان انگلیسی مقاله Margins associated with loss of assured safety for systems with multiple weak links and strong links انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی برای شناسایی مفهوم طراحی بهینه عنوان انگلیسی مقاله Hybridized fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy weighted average for identifying optimal design concept انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تامین خون مورد اطمینان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تامین خون مورد اطمینان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه زنجیره تامین خون مورد اطمینان با امکان گسیختگی: یک برنامه کاربردی دنیای واقعی عنوان انگلیسی مقاله Reliable blood supply chain network design with facility disruption: A real-world application انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین مبتنی بر توزیع – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین مبتنی بر توزیع – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین مبتنی بر توزیع با یک معیار برگشت پذیری جدید عنوان انگلیسی مقاله Stochastic optimization of disruption-driven supply chain network design with a new resilience metric انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه دستورالعمل هایی برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار عنوان انگلیسی مقاله Development of guidelines for the implementation of sustainable enterprise resource planning systems انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی تعمیر و نگهداری پویا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی تعمیر و نگهداری پویا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی تعمیر و نگهداری پویا با اطلاعات گروهی تکراری و به روز عنوان انگلیسی مقاله Dynamic maintenance strategy with iteratively updated group information انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر