دانلود رایگان مقاله ISI کووید-19 به زبان انگلیسی - صفحه 10 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب ژنوم و واگرایی کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب ژنوم و واگرایی کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب ژنوم و واگرایی کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) آغاز شده از چین عنوان انگلیسی مقاله Genome Composition and Divergence of the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Originating in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنون بینی و پیش بینی پتانسیل انتشار محلی و بین المللی ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنون بینی و پیش بینی پتانسیل انتشار محلی و بین المللی ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنون بینی و پیش بینی پتانسیل انتشار محلی و بین المللی ۲۰۱۹-nCoV آغاز شده در ووهان، چین: یک مطالعه مدلسازی عنوان انگلیسی مقاله Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) در ابطال فرضیه ظهور به عنوان نتیجه ترکیب مجدد رویداد اخیر عنوان انگلیسی مقاله Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمای پیاده سازی برنامه تله مدیسین سرپایی در طی پاندمیک COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمای پیاده سازی برنامه تله مدیسین سرپایی در طی پاندمیک COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راهنمای پیاده سازی برای یکپارچه سازی سریع یک برنامه تله مدیسین سرپایی در طی پاندمیک COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Implementation Guide for Rapid Integration of an Outpatient Telemedicine Program During the COVID-19 Pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع عنوان انگلیسی مقاله Analysis of COVID-19 Effect on Residential Loads and Distribution Transformers انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داروساز در موارد اورژانسی سلامت همگانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داروساز در موارد اورژانسی سلامت همگانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داروساز در موارد اورژانسی سلامت همگانی: اقدام سریع در برابر طغیان کرونا ویروس (۲۰۱۹-nCoV) عنوان انگلیسی مقاله Community pharmacist in public health emergencies: Quick to action against the coronavirus 2019-nCoV outbreak انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری زایی و قابلیت انتقال ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری زایی و قابلیت انتقال ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری زایی و قابلیت انتقال ۲۰۱۹-nCoV – یک مرور اجمالی سریع و مقایسه با دیگر ویروس های نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Pathogenicity and transmissibility of 2019-nCoV—A quick overview and comparison with other emerging viruses انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش های اخیر درباره ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش های اخیر درباره ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بینش های اخیر درباره ۲۰۱۹-nCoV: مروری کوتاه اما جامع عنوان انگلیسی مقاله Recent insights into 2019-nCoV: a brief but comprehensive review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرداختن به تأثیر همه گیری بیماری کروناویروس (COVID-19) بر پیوند سلول های خون ساز: شبکه های یادگیری به عنوان ابزاری برای به اشتراک گذاری بهترین روشها عنوان انگلیسی مقاله Addressing the impact of the Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic on hematopoietic cell transplantation: Learning networks as means for sharing best practices […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمونوتراپی برای COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمونوتراپی برای COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امکان ایمونوتراپی برای COVID-19: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله The possible of immunotherapy for COVID-19: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مديريت همه گیری کرونا ویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مديريت همه گیری کرونا ویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توصيه هایی برای مديريت همه گیری کرونا ویروس (SARS-CoV-2 (Covid-19 در بيماران دارای پيوند کليه عنوان انگلیسی مقاله Recommendations on management of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic (Covid-19) in kidney transplant patients انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های کروناویروس انسانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های کروناویروس انسانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عفونت COVID-19: منشاء، انتقال و ویژگی های کروناویروس انسانی عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کووید ۱۹، سارس و مرس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کووید ۱۹، سارس و مرس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کووید ۱۹، سارس (سندرم حاد تنفسی) و مرس (سندرم تنفسی خاورمیانه): آیا آنها ارتباط نزدیکی دارند؟ عنوان انگلیسی مقاله COVID-19, SARS and MERS: are they closely related? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI کووید-19 (COVID-19) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

کووید-19: بیماری کروناویروس 2019 (Coronavirus 2019) یا کووید-19 که به آن بیماری تنفسی حاد ان‌کاو-2019 نیز گفته می‌شود، عفونتی است که بر اثر کرونای جدید، یک ویروس در ارتباط نزدیک با کروناویروس سارس ایجاد می‌شود. این بیماری دلیل شیوع کروناویروس ووهان است. این بیماری اساساً از طریق قطرات ریز تنفسی از افراد مبتلا وقتی سرفه یا عطسه می‌کنند بین افراد پخش می‌شود. زمان بین در معرض بیماری قرار گرفتن و بروز علایم بین 2 و 14 روز است. از طریق شستن دست‌ها و دیگر تدابیر نظافتی می‌توان از پخش آن جلوگیری کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کووید-19 اینجا کلیک نمایید.