مقالات مدیریت الزویر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه رهبری اصیل به عنوان نقطه شروع مدیریت مسئولیت دار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه رهبری اصیل به عنوان نقطه شروع مدیریت مسئولیت دار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه رهبری اصیل به عنوان نقطه شروع مدیریت مسئولیت دار: یک مطالعه موردی در دانشگاه کانادایی عنوان انگلیسی مقاله Developing authentic leadership as a starting point to responsible management: A Canadian university case study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مقطعی رفتارهای مصرف کننده در کسب و کارهای اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مقطعی رفتارهای مصرف کننده در کسب و کارهای اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در جستجوی خیرخواهی؟ اثرات مقطعی رفتارهای مصرف کننده در کسب و کارهای اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله In pursuit of goodwill? The cross-level effects of social enterprise consumer behaviours انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو عنوان انگلیسی مقاله Perceived corporate social responsibility and customers’ behaviors in the ridesharing service industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل و زمان تاثیر عوامل استرس زای شغلی روی رفتار صوتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل و زمان تاثیر عوامل استرس زای شغلی روی رفتار صوتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا و چه زمانی عوامل استرس زای شغلی روی رفتار صوتی تأثیر می گذارند: چشم انداز تخلیه نفس عنوان انگلیسی مقاله Why and when job stressors impact voice behaviour: An ego depletion perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Financial frictions and export dynamics in large devaluations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند بین المللی سازی کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند بین المللی سازی کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرآیند در بین المللی سازی کسب و کار خانوادگی: وضعیت هنر و راه های پیش رو عنوان انگلیسی مقاله Process in family business internationalisation: The state of the art and ways forward انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت کیفیت کل بر پایداری شرکتی از طریق تأثیر تعدیل کننده مدیریت دانش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت کیفیت کل بر پایداری شرکتی از طریق تأثیر تعدیل کننده مدیریت دانش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مدیریت کیفیت کل بر پایداری شرکتی از طریق تأثیر تعدیل کننده مدیریت دانش عنوان انگلیسی مقاله Impact of total quality management on corporate sustainability through the mediating effect of knowledge management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط مقررات-ریسک پذیری تحت فشار رقابتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط مقررات-ریسک پذیری تحت فشار رقابتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط مقررات-ریسک پذیری تحت فشار رقابتی: سیستم بانکداری اسلامی چیست؟ عنوان انگلیسی مقاله The regulations–risk taking nexus under competitive pressure: What about the Islamic banking system? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد نوآوری فرایند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد نوآوری فرایند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تأثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد نوآوری فرایند عنوان انگلیسی مقاله Exploring lean manufacturing practices’ influence on process innovation performance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد پایدار اقتصادی در تولید فتوولتائیک پروسکایت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد پایدار اقتصادی در تولید فتوولتائیک پروسکایت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد پایدار اقتصادی در تولید فتوولتائیک پروسکایت عنوان انگلیسی مقاله Economically Sustainable Growth of Perovskite Photovoltaics Manufacturing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر جدایی مدیر عامل بر ریسک شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر جدایی مدیر عامل بر ریسک شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهرورزی یا پول: تأثیر جدایی مدیر عامل بر ریسک و جبران شرکت عنوان انگلیسی مقاله Love or money: The effect of CEO divorce on firm risk and compensation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از مجموعه داده شدیدا نامتوازن عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy prediction for small- and medium-sized companies using severely imbalanced datasets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش بحث و گفتگو درباره موضوعات بحث برانگیز در مواقع آسیب پذیر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش بحث و گفتگو درباره موضوعات بحث برانگیز در مواقع آسیب پذیر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آموزش بحث و گفتگو درباره موضوعات عمومی بحث برانگیز در مواقع آسیب پذیر: رویکردهای استادان مدرس تعلیمات مدنی اسرائیل عنوان انگلیسی مقاله Teaching to discuss controversial public issues in fragile times: Approaches of Israeli civics teacher educators انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]