مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانشگاه های شرکتی به عنوان ابزار مدیریت دانش – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate universities as knowledge management tools ترجمه عنوان مقاله دانشگاه های شرکتی به عنوان ابزار مدیریت دانش فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش استراتژیک و تحول دولت محلی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic knowledge management and evolving local government ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش استراتژیک و تحول دولت محلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت و اشتراک دانش سازمانی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational knowledge management and sharing: A study in the Federal Direct Administration ترجمه عنوان مقاله مدیریت و اشتراک دانش سازمانی: مطالعه در اداره مستقیم فدرال فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفاهیم رسانه اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The evolutionary implications of social media for organizational knowledge management ترجمه عنوان مقاله مفاهیم تکاملی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنتورهای ناپایدار مدیریت منابع انسانی استراتژیک – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shifting contours of strategic human resource management in India ترجمه عنوان مقاله کنتورهای ناپایدار مدیریت منابع انسانی استراتژیک در هند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش انتقال مدیریت منابع انسانی در شرکت چند ملیتی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human resource management transfer challenges within multinational firms: From tension to best-fit ترجمه عنوان مقاله چالش های انتقال مدیریت منابع انسانی در شرکت چند ملیتی: از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیر معانی در اتوماسیون مدیریت منابع انسانی از طریق SQL – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Embedding semantics in human resources management automation via SQL ترجمه عنوان مقاله تعبیر معانی در اتوماسیون مدیریت منابع انسانی از طریق SQL فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی و چالش های اخلاقی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human resource management and ethical challenges: building a culture for organization success ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی و چالش های اخلاقی: ایجاد یک فرهنگ برای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی استراتژیک – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 49 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic human resource management: a power based critique ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی استراتژیک: نقد مبتنی بر قدرت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده غیرمعمول از دانش در بخش سیستم اطلاعات – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Promoting uncommon use of knowledge in information system departments: The role of human resource management practices ترجمه عنوان مقاله ترویج استفاده غیرمعمول از دانش در بخش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی جمعی از مدیریت منابع انسانی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Collective assessment of the human resources management field: Meta-analytic needs and theory development prospects for the future ترجمه عنوان مقاله ارزیابی جمعی از مدیریت منابع انسانی: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات نوآوری اجتماعی برای توسعه شهری پایدار – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An empirical investigation of social innovation initiatives for sustainable urban development ترجمه عنوان مقاله یک تحقیق تجربی از ابتکارات نوآوری اجتماعی برای توسعه شهری پایدار فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی شرکت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings management and corporate social responsibility: UK evidence ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی شرکت: شواهد بریتانیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان