مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 53 از 65 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانمند سازی زنان کارآفرین کوچک در اقتصادهای در حال ظهور: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگلیسی مقاله Empowering women micro-entrepreneurs in emerging economies: The role of information communications technology انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروهای محرک و موانع صنعت ۴٫۰ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروهای محرک و موانع صنعت ۴٫۰ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نیروهای محرک و موانع صنعت ۴٫۰: آیا شرکت های چند ملیتی و کوچک و متوسط فرصت های برابری دارند؟ عنوان انگلیسی مقاله Driving forces and barriers of Industry 4.0: Do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت تحقیق و توسعه فرامرزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت تحقیق و توسعه فرامرزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی بنیادهای خرد قابلیت های نوآوری. شواهدی از مشارکت تحقیق و توسعه فرامرزی عنوان انگلیسی مقاله Exploring the microfoundations of innovation capabilities. Evidence from a cross-border R&D partnership انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه محصول دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه محصول دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارائه محصول دیجیتال، پردازش اطلاعات، نیاز به شناخت و قصد رفتاری در تجارت دیجیتال عنوان انگلیسی مقاله Digital product presentation, information processing, need for cognition and behavioral intent in digital commerce انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جبران خسارت مدیر عامل اجرایی و مدیریت درآمدها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جبران خسارت مدیر عامل اجرایی و مدیریت درآمدها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جبران خسارت مدیر عامل اجرایی و مدیریت درآمدها: آیا جنسیت واقعا اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله CEO compensation and earnings management: Does gender really matters? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد به عملکرد رابطه خارجی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد به عملکرد رابطه خارجی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات احتمالی اختصاصیت دارایی، اختصاصیت قرارداد و اعتماد به عملکرد رابطه خارجی عنوان انگلیسی مقاله The contingent effects of asset specificity, contract specificity, and trust on offshore relationship performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خطر شکست های کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خطر شکست های کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک اثرات اقتصادی آب و هوای غیر طبیعی برای کاهش خطر شکست های کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله Understanding the economic effects of abnormal weather to mitigate the risk of business failures انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لباس کارکنان سرویس در رستوران – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لباس کارکنان سرویس در رستوران – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله لباس کارکنان سرویس: تأثیر بر تعامل کارمند و مشتری و ارتباط برند و مشتری در رستوران های تمام خدمات عنوان انگلیسی مقاله Service employee dress: Effects on employee-customer interactions and customer-brand relationship at full-service restaurants انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش سطح پایداری در دانشگاه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش سطح پایداری در دانشگاه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش سطح پایداری در دانشگاه های کشاورزی و منابع طبیعی ایران از طریق مشارکت دانشجویان در فرآیند تولید محتوا ارزشی عنوان انگلیسی مقاله Increasing the sustainability level in agriculture and Natural Resources Universities of Iran through students’ engagement in the value Cocreation process انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات همکاری نوآوری بر عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات همکاری نوآوری بر عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات همکاری نوآوری بر عملکرد شرکت عنوان انگلیسی مقاله Synergy effects of innovation on firm performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اساسنامه ارتباطی رشته های دانشگاهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اساسنامه ارتباطی رشته های دانشگاهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اساسنامه ارتباطی رشته های دانشگاهی در عصر دیجیتال: مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) عنوان انگلیسی مقاله The communicative constitution of academic fields in the digital age: The case of CSR انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکربندی سازمان های پلتفرم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکربندی سازمان های پلتفرم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیکربندی سازمان های پلتفرم: پیامدهایی برای مشارکت مکمل عنوان انگلیسی مقاله Configurations of platform organizations: Implications for complementor engagement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رنگ بسته بندی بر مطلوبیت مواد غذایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رنگ بسته بندی بر مطلوبیت مواد غذایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر رنگ بسته بندی داخلی بر مطلوبیت مواد غذایی عنوان انگلیسی مقاله The effects of inner packaging color on the desirability of food انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI