مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 54 از 72 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودن یا نبودن میزبان در بخش اقامتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودن یا نبودن میزبان در بخش اقامتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بودن یا نبودن میزبان در بخش اقامت نظیر به نظیر عنوان انگلیسی مقاله To be or not to be a host in the peer-to-peer accommodation sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کارکنان و بهره وری سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کارکنان و بهره وری سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش روانشناسی مثبت در بهبود عملکرد کارکنان و بهره وری سازمانی: یک مطالعه تجربی عنوان انگلیسی مقاله The Role of Positive Psychology in Improving Employees’ Performance and Organizational Productivity: An Experimental Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری با موسسات آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری با موسسات آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همکاری با موسسات آموزش عالی برای نوآوری موفق شرکتی عنوان انگلیسی مقاله Collaboration with higher education institutions for successful firm innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی همگرایی فناوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی همگرایی فناوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی همگرایی فناوری در زمینه تحقیقات روباتیک عنوان انگلیسی مقاله Identifying technology convergence in the field of robotics research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت مقایسه حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی عنوان انگلیسی مقاله Accounting comparability, financial reporting quality, and the pricing of accruals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت عملکرد در سازمان های مبتنی بر پروژه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت عملکرد در سازمان های مبتنی بر پروژه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک توضیح پیکربندی شده برای طرح سیستم های مدیریت عملکرد در سازمان های مبتنی بر پروژه عنوان انگلیسی مقاله A configurational explanation for performance management systems’ design in project-based organizations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای قانون شکنی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای قانون شکنی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا کارمندان قوانین را می شکنند؟ درک رفتارهای قانون شکنی سازمانی در مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Why do employees break rules? Understanding organizational rule-breaking behaviors in hospitality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی تمدنی مشتری و خدمات مشتریان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی تمدنی مشتری و خدمات مشتریان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازگشت به نیکی از بدی: مطالعه بی تمدنی مشتری و خدمات مشتریان فرا نقشی عنوان انگلیسی مقاله Returning good for evil: A study of customer incivility and extra-role customer service انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جداسازی اخلاقی احساس خوبی دارد و تظاهر به خرید کردن را تسهیل می کند عنوان انگلیسی مقاله Moral decoupling feels good and makes buying counterfeits easy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مشابه در برابر اثرات مختلف غرور و شادی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مشابه در برابر اثرات مختلف غرور و شادی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات مشابه در برابر اثرات مختلف غرور و شادی بر اثربخشی برنامه های وفاداری عنوان انگلیسی مقاله The similar versus divergent effects of pride and happiness on the effectiveness of loyalty programs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه چیزی باعث ایجاد اعتماد می شود و چه کسی در تجارت اجتماعی وفاداری را دریافت میکند؟ عنوان انگلیسی مقاله What creates trust and who gets loyalty in social commerce? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شباهت ها و تفاوت ها در سنجش، ارزیابی و نتایج عملکرد خدمات مسافرین آسیایی و غربی عنوان انگلیسی مقاله Similarities and differences in Asian and Western travelers’ service performance measurement, evaluation and outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط در بحران های سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط در بحران های سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اولویت بندی روابط: مدل سرمایه گذاری و استراتژی های حفظ روابط در بحران های سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Prioritizing relationships: The investment model and relationship maintenance strategies in organizational crises انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI