دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 41 از 45 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص راهبردهای رقابتی برای هر مرحله از سیکل عمر نهایی اینترمدال ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص راهبردهای رقابتی برای هر مرحله از سیکل عمر نهایی اینترمدال ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying competitive strategies for each phase of the intermodal terminal life cycle ترجمه عنوان مقاله  شناسایی استراتژی های رقابتی برای هر مرحله از چرخه عمر پایانی اینترمدال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر راهبرد رقابتی شرکت کوچک بر مشارکت اجتماعی و محیطی آنها ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر راهبرد رقابتی شرکت کوچک بر مشارکت اجتماعی و محیطی آنها ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله The effect of small firms’ competitive strategies on their community and environmental engagement ترجمه عنوان مقاله  تاثیر استراتژی های رقابتی شرکت های کوچک بر روی مشارکت اجتماعی و محیطی آنها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورنمای زنجیره تامین در راهبرد رقابتی و راهبرد مدیریت زنجیره تامین سبز ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورنمای زنجیره تامین در راهبرد رقابتی و راهبرد مدیریت زنجیره تامین سبز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Supply chain perspective on competitive strategies and green supply chain management strategies ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز زنجیره تامین در استراتژی های رقابتی و استراتژی های مدیریت زنجیره تامین سبز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکره بندی گرایش کارآفرینی و راهبرد رقابتی جهت کارایی بالا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکره بندی گرایش کارآفرینی و راهبرد رقابتی جهت کارایی بالا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Configurations of entrepreneurial orientation and competitive strategy for high performance ترجمه عنوان مقاله  پیکره بندی جهت گیری کارآفرینی و استراتژی رقابتی برای عملکرد بالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت استراتژیک مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری گروهی با اطلاعات ترجیحی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری گروهی با اطلاعات ترجیحی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Framework of Group Decision Making With Intuitionistic Fuzzy Preference Information ترجمه عنوان مقاله  چارچوب تصمیم گیری گروهی با اطلاعات ترجیحی فازی شهودی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  تحقیق در عملیات و مدیریت استراتژیک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کربن سازی در استراتژی های رشد سبز؟  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کربن سازی در استراتژی های رشد سبز؟ ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Decarbonization under Green Growth Strategies? The case of South Korea ترجمه عنوان مقاله  کربن سازی در استراتژی های رشد سبز؟ مورد کره جنوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و محیط زیست گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات استراتژی های رشد در سیاست منابع انسانی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات استراتژی های رشد در سیاست منابع انسانی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Impacts of Growth Strategies on Human Resources Policies ترجمه عنوان مقاله  تاثیرات راهبردهای رشد در سیاست های منابع انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۳ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک منابع انسانی مجله پروسیدیا – علوم اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد رشد  و تکامل مدل تجاری خصوصی سهام ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد رشد و تکامل مدل تجاری خصوصی سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Inorganic growth strategies and the evolution of the private equity business model ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های رشد  و تکامل مدل کسب و کار خصوصی سهام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۷۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد رشد Abenomics و ثبات مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد رشد Abenomics و ثبات مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The growth strategy of Abenomics and fiscal consolidation ترجمه عنوان مقاله  استراتژی رشد Abenomics و تثبیت مالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت استراتژیک مجله  مجله اقتصاد ژاپنی و بین المللی – Journal […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاریابی اجتماعی برای انتقال انرژی تجدید پذیر ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاریابی اجتماعی برای انتقال انرژی تجدید پذیر ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social marketing strategies for renewable energy transitions ترجمه عنوان مقاله  استراتژی بازاریابی اجتماعی برای انتقال انرژی تجدید پذیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت استراتژیک مجله  مجله بازاریابی استرالیایی – Australasian Marketing Journal […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضمانت به عنوان استراتژی بازاریابی برای محصولات بازسازی شده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضمانت به عنوان استراتژی بازاریابی برای محصولات بازسازی شده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Warranty as a marketing strategy for remanufactured products ترجمه عنوان مقاله  گارانتی به عنوان یک استراتژی بازاریابی برای محصولات بازسازی شده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۲۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت استراتژیک مجله  مجله تولید پاک کننده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد بازاریابی اجتماعی با مدل تبلیغ مبتنی بر عامل ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد بازاریابی اجتماعی با مدل تبلیغ مبتنی بر عامل ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Research on Social Marketing Strategies with An Agent-based Propagation Model ترجمه عنوان مقاله  تحقیق در استراتژی های بازاریابی اجتماعی با یک مدل تبلیغ مبتنی بر عامل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک، بازاریابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد بازاریابی و تکنیک های پنهان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد بازاریابی و تکنیک های پنهان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Covert Marketing Strategy and Techniques ترجمه عنوان مقاله  استراتژی بازاریابی و تکنیک های پنهان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی، مدیریت استراتژیک مجله پروسیدیا – علوم اجتماعی و رفتاری – Procedia – Social and […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر