دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 41 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک برای تحلیل پوششی داده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک برای تحلیل پوششی داده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using Genetic Algorithms for Maximizing Technical Efficiency in Data Envelopment Analysis ترجمه عنوان مقاله  استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حداکثرسازی بهره وری فنی در تحلیل پوششی داده ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش AHP-TOPSIS فازی برای تصمیم گیری مدیر منابع انسانی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش AHP-TOPSIS فازی برای تصمیم گیری مدیر منابع انسانی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Application of Fuzzy AHP-TOPSIS Method for Decision Making in Human Resource Manager Selection Process ترجمه عنوان مقاله  کاربرد روش AHP-TOPSIS فازی برای تصمیم گیری در فرآیند انتخاب مدیر منابع انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کار با اسب برای ایجاد مهارت رهبری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کار با اسب برای ایجاد مهارت رهبری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Working with horses to develop shared leadership skills for nursing executives ترجمه عنوان مقاله  کار با اسب برای ایجاد مهارت های رهبری مشترک برای مدیران پرستاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت استراتژیک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار Baldrige مدل مدیریت یکپارچه برای هدایت سازمان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار Baldrige مدل مدیریت یکپارچه برای هدایت سازمان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What we can learn from the Baldrige Criteria: An integrated management model to guide organizations ترجمه عنوان مقاله  آنچه ما می توانیم از معیارهای Baldrige یاد بگیریم: یک مدل مدیریت یکپارچه برای هدایت سازمان ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاریابی ریسک ادراک شده و اعتماد مصرف کننده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بازاریابی ریسک ادراک شده و اعتماد مصرف کننده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behaviour ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های بازاریابی، ریسک های ادراک شده و اعتماد مصرف کننده در رفتار خرید آنلاین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت‌گیری زنجیره تامین فردی و سازمانی روی مدیریت زنجیره تامین ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت‌گیری زنجیره تامین فردی و سازمانی روی مدیریت زنجیره تامین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An Empirical study on Impact of Individual and organizational Supply Chain Ortentation on Supply Chain Management ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی تاثیر جهت‌گیری زنجیره تامین فردی و سازمانی روی مدیریت زنجیره تامین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب تامین کننده محیط زبانی دوتایی بازه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب تامین کننده محیط زبانی دوتایی بازه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Supplier selection using ANP and ELECTRE II in interval 2-tuple linguistic environment ترجمه عنوان مقاله  انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در محیط زبانی دوتایی بازه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی روش نفوذ ذینفعان در مدیریت پروژه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی روش نفوذ ذینفعان در مدیریت پروژه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How to assess stakeholders’ influence in project management? A proposal based on the Analytic Network Process ترجمه عنوان مقاله  روش نفوذ ذینفعان در مدیریت پروژه ارزیابی چیست؟ طرحی پیشنهادی براساس فرآیند تحلیل  شبکه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تسلط تصادفی استراتژی مدیریت ریسک مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تسلط تصادفی استراتژی مدیریت ریسک مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A stochastic dominance approach to financial risk management strategies ترجمه عنوان مقاله  یک رویکرد تسلط تصادفی برای استراتژی های مدیریت ریسک مالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی، مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مدل تجارتی استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مدل تجارتی استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Alignment between business model and business strategy and contribution to the performance: Empirical evidence from ICT Tunisian venture. ترجمه عنوان مقاله  تنظیم (صف بندی) بین مدل تجارتی و استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد: شواهد تجربی از سرمایه گذاری ICT تونس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تشخیص مالی روشنگرانه صنعت IT مدل MADM هیبریدی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تشخیص مالی روشنگرانه صنعت IT مدل MADM هیبریدی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A new approach and insightful financial diagnoses for the IT industry based on a hybrid MADM model ترجمه عنوان مقاله  یک رویکرد جدید و تشخیص مالی روشنگرانه برای صنعت IT مبتنی بر یک مدل MADM هیبریدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات استراتژیک روابط عمومی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات استراتژیک روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Public relations strategic intelligence: Intelligence analysis, communication and influence ترجمه عنوان مقاله  اطلاعات استراتژیک روابط عمومی: تجزیه و تحلیل اطلاعات، ارتباطات و نفوذ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری بازار در کنترل مدیریت فروش ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری بازار در کنترل مدیریت فروش ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Managing salespeople strategically when promoting new products – incorporating market orientation into a sales management control framework ترجمه عنوان مقاله  مدیریت استراتژیک فروشندگان هنگام ترویج محصولات جدید – تلفیق جهت گیری بازار در یک چارچوب کنترل مدیریت فروش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر